ជូនរង្វាន់ព្រឹត្តិការណ៍ GOLD MINER Tournament 2021 - ការលេងដោយឥតគិតថ្លៃ - ឈ្នះ 18.000.000 CHIPS 16/06

ជូនរង្វាន់ព្រឹត្តិការណ៍ GOLD MINER Tournament 2021 - ការលេងដោយឥតគិតថ្លៃ - ឈ្នះ 18.000.000 CHIPS 16/06

ជូនរង្វាន់ព្រឹត្តិការណ៍ GOLD MINER Tournament 2021 - ការលេងដោយឥតគិតថ្លៃ - ឈ្នះ 18.000.000 CHIPS 16/06

ជូនរង្វាន់ព្រឹត្តិការណ៍ GOLD MINER Tournament 2021 - ការលេងដោយឥតគិតថ្លៃ - ឈ្នះ 18.000.000 CHIPS 16/06

  • 17-06-2021
  • | Admin
  • | ចំនួនតាមដាន: 291
សូមគោរពសមាជិកទាំងអស់
ព្រឹត្តិការណ៍“GOLD MINER Tournament 2021 - ការលេងដោយឥតគិតថ្លៃ - ឈ្នះ 18.000.000 CHIPS នៅម៉ោង 20h ថ្ងៃទី 16/06/2021 បានបញ្ចប់ហើយ។ សូមថ្លែងអំណរគុណដល់អ្នកប្រកួតដែលបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះជាមួយក្រុមយើងខ្ញុំ។
ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសូមអបអរសាទរដល់កីឡាករទាំង ៤ នាក់ដែលពូកែក្នុងការប្រកួតនិងឈ្នះរង្វាន់៖
 

អ្នកដែលមិនឈ្នះរង្វាន់នៅថ្ងៃនេះនឹងរងចាំព្រឹត្តិការណ៍ប្រណាំង top GOLD MINER Tournament នៅសប្តាហ៍ក្រោយ!
រង្វាន់នឹងត្រូវផ្តល់ដោយក្រុមបយើងខ្ញុំភ្លាមៗបន្ទាប់ពីលទ្ធផលត្រូវបានប្រកាស។ ការសម្រេចចិត្តរបស់ ក្រុមបយើងខ្ញុំគឺជាការសម្រេចចុងក្រោយ។