ជូនរង្វាន់ព្រឹត្តិការណ៍ ប្រណាំង TOP ពេជ្រឈ្នះនឹងទទួលបានភ្លាម 50.000.000 CHIPS 10/06 - 16/06

ជូនរង្វាន់ព្រឹត្តិការណ៍ ប្រណាំង TOP ពេជ្រឈ្នះនឹងទទួលបានភ្លាម 50.000.000 CHIPS 10/06 - 16/06

ជូនរង្វាន់ព្រឹត្តិការណ៍ ប្រណាំង TOP ពេជ្រឈ្នះនឹងទទួលបានភ្លាម 50.000.000 CHIPS 10/06 - 16/06

ជូនរង្វាន់ព្រឹត្តិការណ៍ ប្រណាំង TOP ពេជ្រឈ្នះនឹងទទួលបានភ្លាម 50.000.000 CHIPS 10/06 - 16/06

  • 17-06-2021
  • | Admin
  • | ចំនួនតាមដាន: 322
សមាជិកទាំងអស់ជាទីរាប់អាន
ព្រឹត្តិការណ៍ ប្រណាំង TOP ពេជ្រឈ្នះនឹងទទួលបានភ្លាម 50.000.000 CHIPS បានបញ្ចប់ហើយ។ សូមថ្លែងអំណរគុណដល់អ្នកប្រកួតដែលបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះជាមួយ AD ដ៍ស្រស់ស្អាត។ 
យើងខ្ញុំសូមអបអរសាទរដល់អញនកប្រកួតទាំង 10 នាក់ដែលពូកែក្នុងការប្រកួតនិងឈ្នះរង្វាន់៖
 
 
អ្នកប្រកួតដែលមិនឈ្នះថ្ងៃនេះនឹងបន្តចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះនៅពេលក្រោយដើម្បីទទួលរង្វាន់ពីយើងខ្ញុំណា៎! រង្វាន់យើងខ្ញុំនឹងត្រូវផ្តល់ដោយភ្លាមៗបន្ទាប់ពីលទ្ធផលត្រូវបានប្រកាស។ ការសម្រេចចិត្តរបស់យើងខ្ញុំគឺចុងក្រោយ។
រាល់សំនួរពាក្យបណ្តឹងដែលត្រូវការការគាំទ្រនិងចម្លើយសូមទំនាក់ទំនងទំព័រ fanpage រឺ Hotmail support@live777.com